امروز شنبه , ۲۵ آذر , ۱۳۹۶ شما در مــــــوزيــــــكــــــفــــــا هستید.

مطالب محبوب بیشتر

مطالب جدید بیشتر

دانلود آهنگ جدید

دانلود بازی کلش رویال Clash Royale 2.1.5 برای اندروید

بازدید

۲۱ام آبان ۱۳۹۶
Clash Royale ! وارد میدان جنگ شوید ؛ این بازی را گروه سازنده ی کلش اف کلنز ساخته که در زمان واقعی و بصورت مولتی پلیر اجرا می شود به همراه شخصیت های مورد علاقه شما در کلش و حتی بیشتر از آن .
جمع آوری و ارتقاء تعداد زیادی از کارت های کلش اف کلنز همانند سربازان ، جادوها و …
همچنین در این بازی امکان آن را دارید تا شاهزاده ، شوالیه و اژدهای کوچک را به خدمت بگیرید .
در هم کوبیدن دشمنان شاه و شاهزاده از برج های خود ؛ آنان را شکست دهید و پس از پیروزی غنائم حاصل را دریافت کنید ؛ کسب شکوه و افتخار در میدان جنگ .
شکل یک قبیله حاصل اشتراک گذاری کارت ها و ساختمان هایی است که شما می سازید .

Clash Royale android game

ویژگی های بازی Clash Royale :

دوئل بازیکنان سراسر دنیا در زمان واقعی و جمع آوری غنائم برای خود
دریافت خزانه برای باز کردن پاداش ها ، جمع آوری کارت های نیرومند جدید و ارتقاء کارت های موجود
نابود کردن برج های حریفان و کسب تاج ؛ حماسه و جنگ برای کسب تاج و تخت
ساخت و ارتقاء مجموعه کارت های خود در کلش اف رویال به همراه تعداد زیادی نیروی مورد علاقه همچون جادو ها و نیروهای دفاعی
ساخت عرشه ی نبرد نهایی خود برای شکست دشمنان
پیشرفت از طریق عرصه های مختلف برای صعود به بالا
یادگیری تاکتیک های مختلف نبرد و تماشای بهترین دوئل در تلویزیون کلش رویال

منبع : دانلود بازی کلش رویال Clash Royale 2.1.5 برای اندروید

تعبیر خواب کاشتن درخت

بازدید

۲۱ام آبان ۱۳۹۶

تعبیر خواب درختان

امام صادق علیه
السلام می فرمایند:
دیدن
درختان در خواب بر ده وجه است
اول :
پادشاه .
دوم :
طلا.
سوم :
بازرگان وتاجر.
چهارم
: مرد مبارز.
پنجم :
مرد عالم .
ششم :
مؤمن .
هفتم :
کافر.
هشتم
:عنوان.
نهم :
خصومت وجنگ .
دهم :
مرد منافق .
معبران در مورد
این خواب گویند:
دیدن
درخت به خواب زن است ودرخت چون در خانه پادشاه بیند خدمتکار پادشاه
است اگر درختان بیند که ساق ندارند چون درخت خیار و خربزه تأویلش
مردمان دون است و هر درختی که خار دارد تأویلش مردی است بد خوی و
ناسازگار.
دانیال نبی علیه
السلام می فرماید:
دیدن
هر درختی که به نزدیک مردمان عزیز است. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود
و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر
مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است، دلیل بر مردی بیابانی
کند. و هر درخت که در ناحیه عجم است، دلیل بر مردمان عجم کند و هر
درختی که معروف نباشد و در مسجد یا در محل نماز است، دلیل بر قوه دین
کند و درخت که در باغ بیند، دلیل مال است خداوند باغ را. اگر بیند
درختی از بن برکند، دلیل که مردی رااز جاه و نعمت بیفکند.
اب‍راه‍ی‍م‌
ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:
دیدن
هر درختی که به نزدیک مردمان عزیز است. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود
و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر
مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است، دلیل بر مردی بیابانی
کند. و هر درخت که در ناحیه عجم است، دلیل بر مردمان عجم کند و هر
درختی که معروف نباشد و در مسجد یا در محل نماز است، دلیل بر قوه دین
کند و درخت که در باغ بیند، دلیل مال است خداوند باغ را. اگر بیند
درختی از بن برکند، دلیل که مردی رااز جاه و نعمت بیفکند.
رگ
وبیخ درخت دلیل است بر رضای خداوند در دین .اگر بیند رگهای درخت قوی
بود دلیل که زکات تمام دهد . اگر خلاف این بیند زکات مال تمام
ندهد
پوست
درخت دلیل است بر روزه داشتن خداوند خواب اگر بیند پوست درخت قوی بود
دلیل که خداوندش روزه دار است
شاخ
درختان به خواب دیدن دلیل است بر برادران وخویشان وفرزندان وی اگر
بیند شاخه های درختان بسیار است خویشان آن واهل بیت او بسیار
باشند
برگ
درختان . دلیل است بر خوش طبعی اگر بیند درخت برگ بسیار دارد
دلیل که خداوندش خوش ولطیف بود اگر بیند برگهای اندک دارد تأویلش به
خلاف این بود ومیوهء درخت دلیل بود بر پرهیز کردن خداوندش در
دین
اگر
بیند درخت میوهء بسیار دارد دلیل بود که خداوندش دیندار است اگر بیند
درختی را برید یا بیفکند دلیل است بر هلاک خداوندش یا حالش متغیر
شود
جابر مغربی می
گوید:
هر
درختی که بوی خوش دارد و میوهء آن خوش طعم است دلیل است بر مردی مصلح
پاک وبا دیانت و هر درختی که نَه در موضع خویش بیند دلیل است بر مردی
غریب که در آن دیار آمده بود اگر بیند در سرای او یا در سرای دیگری
درختان گوناگون بود چنانکه از درون وبرون وبالا و زیر درختان می دید
از هر نوع دلیل که در آن سرای مصیبت افتد که مردمان خُرد و بزرگ در
آنجا آمد وشد کنند.اگر بیند در سرای خویش درختی همی کشت دلیل که به
قدر آن تخم چیزی به وی رسد اگر بیند که بر بالای درخت بلندی گردید
دلیل که کار وی بلند شود اگر بیند که از درخت بیفتاد وپای او بشکست
دلیل که بر بلائی عظیم افتد
درختان
خشک بریده در خواب مردمان بد دین است که از مسلمانان خبر ندارند و
درخت بی بار دلیل بر زن است و درخت معروف دین است و ساق درخت ایمان
است و آب او نماز است و پوست وی روزی است و برگ آن خوبی و زیبائی بود
وهر درخت که نیکوتر بیند دلیل که دین او نیکوتر است و هرچه از درخت
خشکی و نقصان بیند دلیل بر نقصان مال اوست اگر بیند در زیر سایهء درخت
نشسته یا خفته بود دلیل که در پناه مردی است که بدان درخت نسبت
دارد.

تعبیر خواب کاشتن درخت

اسماعیل بن اشعث
گوید:
اگر
بیند برگ درخت جمع می کرد دلیل که به قدر آن او را زر حاصل شود اگر
بیند از درختان میوه همی جمع می کرد دلیل که او را فرزندان و نسل زیاد
گردد اگر بیند بر درختان بالا شد دلیل که با مردی بزرگوار پیوندد و به
سبب او از آنچه ترسد و اندیشه دارد ایمن شود اگر بیند که بر درختی است
و میوه ء آن درخت می خورد دلیل که به قدر آن مالی بدو رسد یا سخنی
شنود و از آن شاد شود مگر درختی باشد که تأویل آن مکروه است چون
خربزه و زرد آلو و مانند آن اگر درختان میوه دار بسیار بیند و داند که
جمله ملک اوست دلیل که او را عمر دراز است و ظفر و بزرگی یابد اگر
بیند که درخت را می برید دلیل که سخت بیمار شود یا کسی از اهل او
بمیرد اگر بیند که در وقت خزان در باغی مجهول می گردد و می دید که برگ
درختان می افتادند دلیل که در غم واندوه گرفتار شود اگر بیند که درخت
با وی سخن گفت و موافق حال او بود دلیل که کاری کند که مردمان را از
آن شگفت آید اگر بیند که درخت را از جای برکند دلیل است که بیمار شود
یا از آن موضع که درخت کند کسی بیمار گردد و بمیرد
آنلی بیتون می
گوید:
۱ـ
دیدن درختان پر شاخ و برگ و سبز در خواب ، علامت آن است که امیدها و
آرزوهای شما به ثمر خواهد رسید .
۲ـ
دیدن درختان خشکیده در خواب ، علامت آن است که زیان خواهید دید و
اندوهگین خواهید شد .
۳ـ
بالا رفتن از درخت در خواب ، نشانه رسیدن به مقامهای برتر است
.
۴ـ
بریدن درخت در خواب ، علامت آن است که توانایی و ثروت خود را از دست
خواهید داد .
۵ـ
دیدن درختان سبزی که به تازگی قطع شده اند ، علامت آن است که هنگامی
که احساس می کنید سعادتمند و خرسند هستید ، اندوهی به زندگیتان راه می
یا بد .
منوچهر مطیعی
تهرانی گوید:
درخت
خود به خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد . معبران نوشته اند درختان بی بر
مردمی درویش و تهی دست و فقیر و نیک نفسی هستند که این مردم در محیط و
روی اطرافیان خویش تاثیر چندان ندارند . دیدن درختان در مساجد و
زیارتگاه ها خوب است. درختان مردابی را در خواب دیدن خوب نیست. اگر در
خواب نخل ببینید خوب است زیرا عزت و بزرگی و سرفرازی است و اگر باره
خرما داشته باشد بهتر است. بید مجنون و شاه توت نیز در خواب درختان
خوبی نیستند زیرا از غم و سر افکندگی و شرمساری خبر می دهند.
لوک اویتنهاو می
گوید :
درخت
با
شکوفه : نیکبختی بزرگ
در آتش
: زیان بزرگ
درخت
خشکیده : شکست
درخت
افتاده : امیدهای بر باد رفته
تکان
دادن درخت : خوشبختی
درخت
میوه : دوستان وفادار
بر روی
درختی نشستن : افتخارات
از
درخت افتادن : استهزا خواهید شد
بالا
رفتن از یک درخت : اخبار مهم
یوسف نبی علیه
السلام می فرماید:
دیدن
رفتن برروی درخت خصومت بود
خالد بن علی بن
محد العنبری گوید:
درخت
در خواب، به زن تعبیر میشود؛ دیدن درختان زیاد به نزاع و گرفتاری
دلالت دارد. دیدن چند درخت ناشناخته به غم و غصه تعبیر میشود؛
بهویژه، اگر این خواب در شب دیده شود. دیدن درخت زیبا و میوهداری
مانند درخت خرما، بر سخن نیکو و سودمند و دیدن درخت زشت و بیثمر،
مانند درخت حنظل، به سخن ناروا و بیفایده دلالت دارد.
در سر زمین
رویاها آمده:
خواب
یک درخت : اسرار دیگران برشما فاش میشود .
شما
روی یک درخت هستید : رازهای شخصی شما برملا می شود .
در
کنار یک درخت راه می روید : خبرهای خوش
یک
درخت در حال سوختن : غم و ناکامی در روابط عشقی
درختان
ناسالم : مشاجره فامیلی
برگ
درختان زرد می شود : بیماری
درختان
را قطع می کنید : ضرر و شکست
درختان
می سوزد : ناکامی و یاس
از یک
درخت بالا می روید : یک شغل جدید
از یک
درخت میوه بالا می روید : خبرهای بسیار خوش
بچه ها
از درخت می روند : بیماری
بوسیله
نردبان از درخت بالا می روید : به یک موقعیت بلند مرتبه دست خواهید
یافت .
زیر یک
درخت استراحت می کنید : دوستان با نفوذ کمکتان می کنند .
زیر یک
درخت می خوابید : شما را رها خواهند کرد .
از روی
درخت به پائین می افتید :کارتان را از دست می دهید .
یک
درخت سبز : شادی بزرگی باعث خواهد شد که تمام غمهایتان را فراموش کنید
.
یک
درخت لخت و بی برگ : یکنفر به شما خیانت می کند .
یک
درخت خشک شده را قطع می کنید : بدشانسی
یک
درخت بدون گل :کارهای شما بسط پیدا میکند
یک
درخت درهم پیچیده : دشمنان شما متعدد میشوند .
درختهای باغ شخص دیگری را قطع می کنید : بر
مخالفانتان پیروز می شوید .
یک
درخت که روی جاده افتاده : بدشانسی
درختان
میوه بدون میوه : یک زندگی آسوده
درختان
کوچک میوه :رضایت بزرگ از زندگی
درختان
بزرگ بدون میوه : احترام
به
درختان میوه کود می دهید : از انرژی شما هرگز کاسته نمی شود .
از یک
درخت میوه می چینید : از یک شخص پیر پول به ارث می برید .
درخت
کاج :خبرهای بسیار خوش
دکل یک
کشتی که از تنهدرخت درست شده :در وقت احتیاج به شما کمک خواهد شد
.
درخت
سیب :خبرهای نه زیاد خوب
درخت
لیمو : هدایای پرارزش و تعجب آور
درخت
انجیر : یک سفر در پیش دارید .
درخت
گردو : ثروت
درخت
زیتون : آرزوهای شما در خوشبختی و آسایش برآورده خواهند شد .
درخت
آلو یا آلوچه : یک غافلگیری توام با شادی
درخت
پرتقال : یک ناراحتی که بطول نمی انجامد .
درخت
هلو : یک بحث روشنفکرانه در پیش دارید
درخت
گیلاس : بیماری
درخت
انار : ازیک سرنوشت آرام ودلپذیر لذت خواهید برد .

تعبیر خواب کاشتن درخت

درخت
گلابی :در روابط عشقی با یک مخالفت مواجه می شوید .
درخت
تبریزی : ثمره بسیار خوبی از کارتان خواهید گرفت که شما را ثروتمند می
کند .
هر
درختی که میوه دارد دلیل بر نعمت است بر قیاس میوهء آن درخت
اگر
کسی بیند از درخت میوه دار میوه خورد دلیل که به قدر آن منفعت مالی از
کسی بیابد

منبع: تعبیر خواب کاشتن درخت

تعبیر خواب کاشتن درخت

دانلود Merge Dragons 2.1.0 بازی پازل ادغام اژدها اندروید

بازدید

۲۱ام آبان ۱۳۹۶

Merge Dragons!

اسرار و سحر و جادو های اژدها رادر دنیای پر از شگفتی کشف کنید! شما میتوانید با ترکیب کردن اشیاء آنها را به چیز های بهتری تبدیل کنید.
در دنیای عرفانی که در میان ابرها پنهان شده است، داستان اژدها آغاز شد. تنها امید بهبودی زمین به قدرت جادویی شما درترکیب کردن اشیا بستگی دارد- هر چیزی را با هم مخلوط کنید – تخم مرغ اژدها، درختان، گنجینه ها، ستاره ها، گل های جادویی و حتی موجودات اساطیری.

تخم مرغ ها را با هم ترکیب کنید و اژدها های مفید تولید کنید، سپس آنها را پرورش دهید تا اژدها های قدرتمند بیشتری کشف کنید! مراحل مختلف پازل ها را حل کنید: مجسمه های گایا را باهم تطبیق دهید و برنده شوید سپس پاداش ها را به کمپ خود برسانید و پیشرفت کنید.

Merge Dragons android game

چه چیزی برای پیشرفت اردوگاه و پرورش اژدها ها مفید است؟

مسابقات جور کردنی
• بیش از ۵۰۰ اشیا فوق العاده برای تطبیق دادن
• ۳نوع یا بیشتر از اشیاء را باهم تطبیق دهید
• هر چیزی را با هم جور کنید – گیاهان، ساختمان ها، سکه ها، گنجینه ها، ستارگان افتاده، اشیاء جادویی، موجودات افسانه ای و غیره!
• مجسمه های گایا را در هر مرحله کشف کنید و آنها را با هم تطبیق دهید و پازل را حل کنید!

Merge Dragons android game

== پازل های چالش برانگیز==
• بیش از ۶۰۰ ماموریت برای به چالش کشیدن ذهن شما!
• مهارت حل پازل خود را در بیش از ۱۴۰ سطح چالش برانگیز بسنجید و برای کمک به ساخت اردوگاه اژدها پاداش دریافت کنید!
• مراحل پنهان را کشف کنید.آیا می توانید همه آنها را پیدا کنید؟
• سفر خود را به پازل هال تطبیقی آغاز کنید.ممکن است در مسیر با زامبی های شیطانی مواجه شوید پس مراقب باشید!

منبع : دانلود Merge Dragons 2.1.0 بازی پازل ادغام اژدها اندروید

بزرگترین درخت دنیا

بازدید

۲۱ام آبان ۱۳۹۶

بلندترین درخت جهان

دنیای ما پر است از عجایب و رازهای فراوان و مخلوقاتی که هر روز می توانند ما را شگفت زده کنند. در این مقاله، شما را به جنگل های ردوود کالیفرنیا خواهیم برد تا با بلندترین درخت جهان آشنا شوید. زمانی که دو طبیعت شناس به نام های کریس اتکینز و مایکل تیلور به بررسی گروهی از درخت های واقع در پارک ملی ردوود کالیفرنیا پرداختند و متوجه شدند که این درخت ها از تمامی درختانی که تا به حال دیده اند بلند تر هستند، از سکه افتاد.بلندترین درخت

همه چیز درباره بلندتین درخت جهان

بلندترین درختی که در حال حاضر در حال رشد کردن است Hyperion نام دارد و ارتفاعی برابر با ۱۱۵٫۵۴ متر که در سال ۲۰۰۶ اندازه گیری شد به نامش ثبت شده است. این درخت که در سواحل پارک ملی ردوود واقع شده برای اولین بار توسط Chris Atkins و Michael Taylor که هر دو از کشور آمریکا هستند شناسایی شد. اگر بخواهیم تاریخ دقیق این کشف را به شما بگوییم باید به تاریخ ۲۵ آگوست ۲۰۰۶ اشاره کنیم.

بزرگترین درخت دنیا

اندازه گیری این درخت

اندازه گیری دقیق این درخت توسط دکتر Steve Sillett صورت گرفت و دو کاشفی که کمی قبل درباره ی آن ها گفتیم برای کمک به اندازه گیری بوسیله ی طناب از درخت بالا رفتند.

شایان ذکر است این درخت در دامنه ی کوه قرار گرفته و زمینی مسطح و آبرفتی محل زندگی او می باشد.

جالب است که بدانید کمی قبل تر از کشف درخت این دو کاشف در همین پارک ملی دو درخت دیگر پیدا کردند ولی به این اندازه بلند نبودند. ردوود به داشتن درخت های بلند و زیبایش معروف می باشد و به همین دلیل گردشگران زیادی را به سوی خود جذب می کند. پوشش گیاهی ردوود به گونه ای است که زمانی که وارد پارک می شوید گویی به دوران ما قبل تاریخ قدم گذاشته اید و این یکی از ویژگی هایش به حساب می آید.

البته ممکن است در سال های آتی درختانی با ارتفاعی بیشتر پیدا شوند ولی تا رسیدن آن روز رکوردار ما Hyperion نام دارد.

گونه های جانوری زیادی نیز در این پارک به چشم می خورد مانند گرگ ها، انواع پرندگان، خرس و …

بزرگترین درخت دنیا

منبع: بزرگترین درخت دنیا

بزرگترین درخت دنیا

دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.156 بازی تیراندازی در کهکشان ها اندروید + مود

بازدید

۲۱ام آبان ۱۳۹۶

Space Shooter : Galaxy Shooting
اگر شما طرفدار بازی های تیراندازی در فضا هستید و دوست دارید تیراندازی در آسمان را شبیه سازی کنید ما این بازی را به شما پیشنهاد می کنیم.
روزی کهکشان زیبا ما تحت حمله مبارزان فضایی قرار می گیرد.آنها تمام بخش ها را نابود کرده اند.شما آخرین قهرمان این کهکشان خواهید بود که با یک حمله فضایی مواجه خواهید شد. هدفی که شما دارید بسیار چالش برانگیز خواهد بود زیرا شما باید کهکشان را از دشمنان بیگانه نجات دهید.
این بازی شما را در خط مقدم مبارزه با دشمنان فضایی قرار می دهد.شما کنترل سفینه فضایی خود را بر عهده دارید و باید از کهکشان خود در مقابل هجوم بیگانگان محافظت کنید.در این بازی شما با دشمنان زیادی روبه رو خواهید شدو با رئیس های بسیاری در این جنگ فضایی مبارزه خواهید کرد.
همزمان با پیشرفت شما در بازی ، می توانید سفینه فضایی خود را ارتقا دهید و آن را با قدرت ها و توانایی های مرگبار دیگر تجهیز کنید.

Space Shooter : Galaxy Shooting android game

ویژگی ها:
نورپردازی شگفت انگیز و جلوه های ویژه
شامل قدرت یو پی اس و رئیس های مختلف
بورد جهانی مدیریت و نمایش امتیازات
حلقه خوش شانسی
چگونگی بازی:
سفینه ها را حرکت دهید.
متجاوزین سفینه خود را از بین ببرید.
سفینه فضایی خود را ارتقاء دهید.
سلاح های خود را تغییر دهید.
آینده این کهکشان هم اکنون در دستان شماست .سلاح های خود را برای یک مبارزه حماسی آماده کنید.

منبع : دانلود Space Shooter : Galaxy Shooting 1.156 بازی تیراندازی در کهکشان ها اندروید + مود

پرورش و نگهداری درخت شمشاد

بازدید

۲۱ام آبان ۱۳۹۶

پرورش و نگهداری شمشاد

مشخصات:
اسم علمی این گیاه Euonymus japonicus،از خانواده celastraceae میباشد.این جنس شامل ۱۷۶ گونه مختلف می باشد گیاهانی همیشه سبز ، زیبا و مناسب برای پرچین ها و هرس پذیر هستند.

شمشاد رسمی
این گونه بومی ژاپن بوده و ارتفاع آن در طبیعت به ۴ متر هم میرسد. برگهای آن براق چرمی و سبز تیره بوده و به شکل وار تخم مرغی با دندانه های کوتاه در لبه می باشد. گل آزین گرزن آن به طول ۵ سانتی متر و گلهای آن سبز مایل به سفید است و در وسط بهار ظاهر می شود شمشاد رسمی میوه های صورتی ونارنجی دارد. مهمترین مسئله در مورد این نوع شمشاد، نگاه داری آن خارج از آپارتمان در فصل تابستان و دادن کود کافی در زمستان ونگه داری داخل آپارتمان در محل خنک می باشد.

نگهداری و مراقبت :
نور و گرما: به مکان آفتابی یا نیمه سایه نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۵ درجه سانتی گراد است.
آبیاری :آبیاری شمشاد باید بطور منظم انجام شود و خاک گیاه بهتر است قبل از آبیاری مجدد مرطوب باشد،
رطوبت :۵۰تا ۷۰ درصد
کود: می‌توان به میزان ۵ گرم در لیتر، هر دو هفته یکبار، از اردیبهشت تا شهریور به این گیاه کود داد.
خاک: خاک باغچه با کمی ماسه برای رشد و نمونه شمشاد رسمی مطلوب میباشد این گیاه در هر نوع خاک بازهکش خوب رشد می کندو خاک قلیایی را ترجیح می دهد.
کاشت :شمشاد از انواع گیاهان رایج در نواحی گرم و مرطوب است. این گیاه را به راحتی می توان در حیاط و حتی در فضای آپارتمان پرورش داد. نورگیرترین قسمت آپارتمان را برای کاشت گیاه انتخاب کرده و گلدان ها را در آنجا قرار دهید. قبل از کاشت، گلدان ها را از خاک غنی از خاک برگ و کودهای گیاه پرکرده و آن را آبیاری کنید.
حداقل فاصله میان دو گیاه در کاشت در باغچه و فضای سبز باید ۷۰ سانتیمتر باشد.

ازدیاد: برای تکثیر شمشادرسمی، از اواسط بهارتا اوایل تابستان، قلمه های انتهایی ساقه را به اندازه ۵/۷سانتیمتر ، با یک چاقوی تیز، جدا کنید.انتهای آنهارا در پودر هورمون ریشه زایی فروببرید ودر گلدانی باقطر دهانه ۱۴سانتیمتر، حاوی کمپوست مخصوص بذر وقلمه بکارید وبا کیسه پلاستیکی شفاف روی قلمه را بپوشانید و قلمه ها را تا زمان ریشه دهی یعنی ۲۲ ماه سانتیگراد ونور مناسب نگاه دارید.

پرورش و نگهداری درخت شمشاد

سپس آنهار ا به تنهایی در گلدانی با قطر دهانه ۹ سانتیمتر حاوی کمپوست گلدانی، بکارید. در فرمهای ابلق گیاه، بسیار اهمیت دارد که داری قلمه گیری، از شاخه هایی که برگهایشان فرم ابلق خود را از دست داده اند، جهت ازدیاد، استفاده نشود. حتی زمانی که گیاه رشد کافی کرده، ضروری است ساقه هایی را که رنگ برگهایشان سبز خالص می شود، به محض ظهور حذف نمایید.تکثیر این گیاه به وسیله بذر و خوابانیدن شاخه نیز صورت می‌گیرد.
هرس شمشاد :
ـ زمان هرس: پائیز، بهار
شمشادها معمولاً هر مقدار و هر نوع هرسی را تحمل می کنند و بدون هرس نیز بوته ها زیبا و متراکم هستند. شکل و اندازه نهائی برای هرس بستگی به نوع شمشاد دارد. در بوته های جوان، هنگام انتقال به محل اصلی باید ریشه را نیز هرس نمود. پس از کاشت، بوته را تا سه سال مرتباً هرس کنیم تا متراکم گردد.

شمشادهائی را که به منظور استفاده از پرچین و با اشکال هندسی و مجسمه ای کاشته می شوند می بایستی مرتباً هرس نمائیم. قبل از پیدایش شاخه های جدید در بهار با استفاده از قیچی هرس، شاخه های تولید شده در اواخر تابستان قبل را هرس می کنیم، شاخه های جدید را بعد از آن که شروع به محکم شدن کردند قطع می نمائیم.

برای ایجاد شکل بوته‌ای باید مداوم با هرس پنسمان (چیدن نوک شاخه‌ها) جوانه‌های جانبی را تحریک و شاخه‌های متراکم تولید کرد. در فرم‌های پرچینی نیز می‌بایست با توجه به فرم پرچین و به نسبت میزان رشد، آن را در یک یا چند نوبت هرس نمود.
گاهی به دلیل بیماری سفیدک، قسمت‌های داخلی را با هرس بازتر کرد؛ به طوری که از تجمع رطوبت در قسمت‌های داخلی تاج جلوگیری و نفوذ هوا به مرکز بوته بیشتر شود.

در آب و هوای معتدل، پرچین و اشکال مجسمه ای را در اواخر پائیز باید هرس نمود تا در زمستان شکل جالب توجه و جمع و جور داشته باشند.معمولاً توصیه می شود که در هرس های پرچینی قسمت پائین بزرگتر یا مساوی قسمت بالا باشد تا قسمت بالا روی قسمت پائین سایه اندازی نداشته باشد.

پرورش و نگهداری درخت شمشاد

بیماری ها ، افات و درمان :
شمشادها به بیماری ها به خصوص سفیدک سطحی بسیار حساسند که به محض مشاهده بیماری و یا آثار پریدگی رنگ در برگ ها، سرشاخه و یا شاخه بیمار را سریعاً تا جائی که به نظر می رسد بیمار است قطع می نمائیم.

منبع:پرورش و نگهداری شمشاد

پرورش و نگهداری شمشاد

دانلود Soul Knight 1.5.0 بازی روح شب اندروید

بازدید

۲۱ام آبان ۱۳۹۶

Soul Knight

“در زمان اسلحه و شمشیر,سنگ جادویی که تعادل جهان را حفظ می کرد توسط بیگانگان پیشرفته به سرقت رفته است. جهان در خطر قرار دارد. همه چیز بستگی به شما دارد که سنگ جادویی را برگردانید … ”
ما نمیتوانیم تمام کارها را انجام دهیم. بیایید فقط به چند بیگانه شلیک کنیم!

شما همیشه بطور نا خود آگاه خواستار چنین بازی ای بوده اید.به اکتشاف بپردازید، سلاح های قوی جمع آوری کنید و به بیگانگان شلیک کنید! کنترل این بازی بسیار آسان است و جلوه های بصری فوق العاده ای دارد.این بازی یکی ازبهترین بازی های تیرانداز ای است که تا کنون طراحی شده است

Soul Knight android game

ویژگی ها:
قهرمانان خاص با توانایی های خاص
۱۲۰ اسلحه متفاوت
هدف گیری خودکار برای کنترل راحتتر بازی
و ویژگی های مختلف زیادی که در بازی خواهید دید

منبع : دانلود Soul Knight 1.5.0 بازی روح شب اندروید

هرس درخت خرمالو

بازدید

۲۱ام آبان ۱۳۹۶

خرمالو بومی آسیا و کشور چین است و سپس به سایر نواحی آسیای شرقی برده شد. در اوایل قرن نوزدهم میلادی به اروپا و آمریکا برده شد و کاشت و پرورش یافت. در اساطیر یونان باستان به خرمالو الهه آتش یا The fire of zeuz می‌گفتند.
کاسه گل خرمالو همراه با میوه آن چیده می‌شود، ولی هنگامی که میوه کاملاً رسیده می‌شود، کاسه گل به‌آسانی از میوه جدا می‌گردد. گونه ژاپنی آن به نام کاکی (KaKi (Diospynos kaki در حد بسیار گسترده‌ای پرورش می‌یابد و تولید می‌گردد. گونه کاکی دارای بافت نسبتاً فیبری و دارای مزه شیرین و گس است. ارقام چینی خرمالو خوشمزه‌تر و درخت آن دارای برگ‌های ضخیم است.

خواص خرمالو

خرمالو، این میوه خوش رنگ و خوش طعم، دارای خواص طبی فراوانی است. خرمالو سرشار از مواد مغذی مانند کلسیم، گوگرد، فسفر، منیزیم و آهن است. خرمالو سنگ کلیه را دفع و ناراحتی‌های گوارشی را برطرف می‌کند و برای بیماران قلبی عروقی و دیابتی توصیه می‌گردد. پوست میوه خرمالو هنگامی که کاملا رسیده باشد محتوی ۴/۱ ماده تانن است. خرمالو علاوه بر آن که به صورت خام و تازه مصرف می‌شود، در آجیل و به صورت میوه خشک نیز یافت می‌گردد. با پختن خرمالو می‌توان مربا، مارمالاد و نیز انواع شیرینی و کیک تهیه نمود. خرمالو دارای گلوکز کمی بوده و پروتئین موجود در آن در حد تعادل است.
چوب درخت خرمالو (آبنوس) بسیار سنگین و محکم است. مغز چوب در چندین گونه گرمسیری به رنگ سیاه براق است و در صنایع منبت‌کاری، معرق‌کاری و مبل‌سازی و غیره کاربرد فراوان دارد. همچنین در کشورهای اروپایی و آمریکا، چوب خرمالو از لحاظ اقتصادی حایز اهمیت و گران‌قیمت است.

پرورش درخت خرمالو

گیاه خرمالو آفتاب دوست است و در مناطق محصور و در مناطقی که دارای آب و هوای خنک و معتدل با آفتاب کافی است دارای رشد و عملکرد مطلوبی است و در مناطقی که هوا کمی سرد است باید اطراف آن محصور گردد تا از خسارات ناشی از سرما و یخ‌زدگی محافظت گردد. خرمالو در عین حال گیاهی مقاوم به سرما است. گیاه خرمالو در مناطق گرم و نیمه گرم تا ۱۲- درجه سانتی‌گراد را تحمل می‌نماید، ولی به سرمای زمستان نیازمند است.
درخت خرمالو در دامنه وسیعی از خاک‌های مختلف با بافت متوسط و زهکشی مناسب و حاصلخیز و حتی در خاک‌های رسی با بافت سنگین رشد می‌نماید. این درخت در مناطقی که اسیدیته خاک بین ۵/۶ تا ۵/۷ باشد دارای رشد مطلوب است و تحمل آن نسبت به خشکی و کمی آب قابل ملاحظه است، ولی آبیاری آن با آب کافی، عملکرد محصول را به نحو قابل توجهی افزایش می‌دهد. درخت خرمالو دارای ریشه‌های قوی است و هنگام غرس نهال خرمالو باید در گودالی عمیق کاشته شود. زمان رسیدن به حداکثر محصول به ۷ الی ۱۰ سال زمان نیاز دارد.

هرس درخت خرمالو

خاک مناسب برای درخت خرمالو
خاک مناسب برای درخت خرمالو باید سبک و قابل نفوذ به آب و حاصلخیز باشد. بهترین خاک برای این درخت، خاک‌ مرطوب و خنک است که اصولاً باغات قدیمی که خاک‌های حاصلخیزتری دارند بهتر جواب می‌دهند؛ به همین دلیل بهتر است افرادی که می‌خواهند اقدام به کشت این گیاه نمایند داخل باغچه منازل را از خاک باغات قدیمی پر کنند. علت موفقیت کاشت این درخت در بعضی از منازل همین امر است، زیرا بعضی از افراد برای باغچه منازل از خاک مراتع استفاده می‌کنند که برای کاشت و پرورش این گیاه مناسب نیست .
درخت خرمالو نیاز به کودهای دامی فراوان دارد. اما به این نکته نیز باید توجه داشت که از کودهای پوسیده دامی استفاده گردد و نه از کودهای تازه و نپوسیده. همچنین بهتر است داخل منازل به دلیل این که حجم خاک باغچه کم و محیط رشد ریشه محدود است، جهت تغذیه درختان خرمالو از کودهای نیمه آلی به نام ورز استفاده گردد. در اسفند ماه پس از رفع سرمای زمستان به ازای هر درخت خرمالو ۴ تا ۵ کیلوگرم ورز در سطح باغچه پخش می‌کنند و عمل شخم‌زنی را انجام می‌دهند. در حین عمل شخم‌زنی باید به این نکته توجه شود که حتماً زمان آن در اسفند ماه باشد. با توجه به این نکته که درخت خرمالو به شخم عمیق نیاز ندارد (چون اگر ریشه‌ها آسیب ببینند به‌سختی و دیر ترمیم می‌گردند)، پرورش دهندگان باید برای دو نکته ذیل اهمیت ویژه‌ای قایل شوند:
۱- از کودهای پوسیده دامی استفاده شود.
۲- شخم سطحی باشد.
این دو مورد از عوامل موفقیت در پرورش این گیاه محسوب می‌شود .

خاک باغچه
جهت پرورش درخت خرمالو حتماً باید عمل زهکشی به خوبی انجام شود. در زمانی که آبیاری باغچه صورت می‌گیرد حدود ۳۰ تا ۴۰ دقیقه بعد باید آب به خوبی در خاک نفوذ کرده باشد. چنانچه آب بیش از این زمان در باغچه بماند، عمل زهکشی نامطلوب بوده و باید خاک اصلاح گردد، وگرنه به مرور زمان درخت خرمالو بر اثر عدم زهکشی مناسب آسیب دیده و با ریزش برگ یا میوه و یا خشک شدن همراه می‌شود. به هر حال خاک زمین پرورش درخت خرمالو باید دارای بافت متوسط و حاصلخیز باشد و عمل زهکشی را به خوبی انجام دهد .

ازدیاد
درخت خرمالو از طریق تکثیر غیرجنسی کمتر کشت می‌گردد و تقریباً تمام درختان خرمالو از طریق کشت بذر خرمندی کاشته می‌شوند. خرمندی همان خرمالوی ریز است که میوه آن قابل خوردن نیست. پس از رسیدن، میوه‌ها را جمع‌آوری کرده و بذر آن‌ها را گرفته و جهت کاشت آماده می‌کنند. در آذر یا دی ماه بذر به صورت پُر (فشرده) کشت می‌گردد که پس از رفع سرما و یخبندان بذر جوانه زده و از خاک خارج می‌شود .
در سال اول، نهال رشد کرده و در سال دوم در فصل خزان یا اسفند ماه نهال با فاصله مناسب در خزانه دوم کشت می‌گردد. در سال سوم، در فصل بهار حدود ۱۵ تا ۲۵ فروردین ماه روی نهال عمل پیوند شکمی انجام می‌گیرد. پیوندک‌ها در سال سوم رشد می‌کنند و در پایان سال سوم در فصل خزان یا اسفند ماه قابل انتقال به زمین اصلی هستند. بهتر است پرورش دهندگان نهال پیوندی را از مکان‌های مطمئن تهیه نمایند، چون تولید نهال پیوندی تقریباً مشکل است و یکی از دلایل قیمت بالای نهال پیوندی خرمالو همین مورد است. در زمان کاشت درخت خرمالو نکات ذیل بایستی مورد توجه قرار گیرند:
۱- زمان کاشت خرمالو پیوندی حدود ۱۵ اسفند ماه است. چنانچه زودتر جهت کشت اقدام شود، احتمال بروز سرمازدگی نهال زیاد است، چون به عمل جابه‌جایی حساس است .
۲- نهال پیوندی در موقع کاشت حتماً تا همان محلی که در خزانه زیر خاک بوده در محل کاشت در زیر خاک قرار گیرد. نکته قابل اهمیت این است که عمیق کاشتن نهال و سطحی کاشتن هر دو مضر است .
۳- در زمان کاشت از دادن هرگونه کود حیوانی و کود شیمیایی خودداری شود. عمل تقویت از سال دوم شروع شود که بهتر است از همان ورز استفاده گردد .
۴- پس از کاشت، عمل آبیاری یک نوبت انجام شود و تا نهال خرمالو جوانه نزده است، آبیاری دوم صورت نگیرد .
۵- از سال دوم عمل سربرداری و هرس فرم‌دهی طی دو تا سه سال انجام گیرد .
بعد از کاشت نهال خرمالو در محل اصلی، بعد از سال دوم باید عمل کوددهی و تقویت انجام گیرد. در سال‌های بعدی باید به این نکته توجه کرد که میوه خرمالو روی شاخه‌های یک ساله است؛ یعنی در فصل خزان اگر هرسی صورت گیرد، شاخه سال قبل که محل تولید میوه است نبایستی حذف شود .
درخت خرمالو در فصل بهار به آب کمتری نیاز دارد و در فصل تابستان با گرم شدن هوا نیاز به آب بیشتری دارد .
بعضی از پرورش دهندگان از ریزش خرمالوهای تازه تشکیل شده در فصل بهار شکایت دارند که علت آن آفت یا بیماری نیست، بلکه چون درخت خرمالو به میزان زیادی گل تولید می‌کند و اگر شرایط مناسب باشد تمام گل‌ها تبدیل به میوه می‌شود، پس از تشکیل میوه چون درخت توان نگهداری و تغذیه تمامی میوه‌ها را ندارد، چنانچه درخت خوب تغذیه و تقویت نشده باشد حدود ۵۰ درصد میوه‌ها در حالت فندقی ریزش دارد. اما چنانچه درخت خوب تغذیه و تقویت شده باشد، میزان ریزش میوه در فصل بهار کمتر است. به هر حال درخت خرمالو آن مقدار میوه را که می‌تواند تغذیه کند، نگه می‌دارد و اضافی آن ریزش دارد.

هرس درخت خرمالو

آفات و امراض درخت خرمالو
مگس سفید و تریپس‌ها به پوست میوه خرمالو صدمه زده و موجب بدرنگ شدن میوه خرمالو می‌گردند. آبیاری بیش از حد نیز موجب فاسد شدن ریشه گیاه می‌گردد. حیوانات موذی مانند موش نیز به ریشه درخت خرمالو صدمه وارد می‌آورند.
زود گلدهی، ریزش محصول و ترک خوردن میوه در اطراف کاسبرگ و آفتاب سوختگی میوه از امراض درخت خرمالو محسوب می‌شود. ریزش میوه پدیده‌ای طبیعی در درختان میوه ازجمله خرمالو است و در عین حال تغذیه گیاه خرمالو با کود پوسیده حیوانی به مقدار کافی از ریزش میوه به نحو موثری جلوگیری می‌نماید.

ارقام خرمالو
* خرمالو دارای ارقام گس astringent و غیرگسnon- astringent است که از نظر اندازه، شکل و مزه بسیار متفاوت هستند.

گرده‌افشانی باغات خرمالو
گیاه خرمالو هم از طریق گرده‌افشانی و هم از طریق بکرزایی، تولید میوه می‌نماید، ولی بر اساس مطالعات انجام شده، تولید میوه از طریق بکرزایی، موجب ریزش مداوم محصول می‌گردد و گرده‌افشانی عملکرد برداشت میوه را افزایش می‌دهد و از ریزش مداوم محصول جلوگیری می‌نماید.
بر اساس مطالعات انجام شده در کشور استرالیا، گرده‌افشانی از طریق حشرات به‌ویژه زنبور عسل صورت می‌گیرد و نیاز به گرده‌افشانی مکانیکی نیست. بیشتر تولیدکنندگان و پرورش‌دهندگان خرمالو در کشور استرالیا، از گونه‌های خرمالو ماده استفاده می‌نمایند. زنبور عسل از نژاد اروپایی mallifera و دیگر گونه‌های بومی استرالیایی زنبور عسل مانندTrigona spp دارای عملکرد بالایی در گرده‌افشانی هستند. با نصب کندو زنبور عسل در درون باغات خرمالو به ازاء ۳ تا ۲ کندو در هر هکتار می‌توان بیشترین عملکرد تولید محصول را به دست آورد. متوسط تولید خرمالو در این کشور در هر هکتار ۳۵ تن است. خرمالو تولید شده در استرالیا به غیر از مصرف داخلی به کشورهای اروپایی، سنگاپور، تایلند و ژاپن صادر می‌گردد.
در مناطق نیمه گرمسیر کشور استرالیا، گلدهی درختان خرمالو ۳۵ روز بعد از سپری شدن فصل سرما رخ می‌دهد. چنانکه فصل سرما به طور معمول تداوم یابد، بعد از ۷۰ روز گل‌ها ظاهر می‌گردند. درجه حرارت مطلوب بین ۱۲ تا ۱۷ درجه سانتی‌گراد برای جوانه زدن غنچه و ۲۷ تا ۳۲ درجه سانتی‌گراد برای تولید غنچه مطلوب است. بعد از یک الی دو هفته از زمان تولید گل باید گرده‌افشانی صورت ‌پذیرد. زمان گرده‌افشانی هنگامی است که ۵ الی ۱۰ درصد شکوفه‌ها ظاهر شده باشند. زنبور عسل فقط شکوفه‌ها را مورد هجوم قرار داده و از نشستن بر قسمت‌های دیگر درخت خودداری می‌نماید. زمان برداشت خرمالو در کشور استرالیا در ماه‌های آبان و آذر است.
برداشت و انبارداری محصول خرمالو
مناسب‌ترین روش برداشت خرمالو، چیدن میوه از درخت و هنگامی است که سفت، رسیده و همراه با کاسه گل است.
درجه حرارت بهینه برای نگهداری محصول خرمالو صفر درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی محل نگهداری میوه خرمالو ۹۰ تا ۹۵ درصد است. انبارداری و حمل‌ونقل آسان خرمالو از مزیت‌های این محصول است. می‌توان محصول خرمالو را بیش از سه ماه نگهداری و به بازارهای مصرف عرضه نمود.

منبع: هرس درخت خرمالو

هرس درخت خرمالو

دانلود بازی کال اف دیوتی Call Of Duty : Heroes 4.5.0 اندروید

بازدید

۲۱ام آبان ۱۳۹۶
Call of Duty:Heroes فرماندهی ارتشی از قهرمانان افسانه ای ، سربازان نخبه و هواپیماهای بدون سرنشین ویرانگر در این بازی استراتژیکی ۳D ، سفارشی سازی پایگاه خود و آموزش به نیروهای نخبه ی خود برای تسلط بر دشمنان در جنگ های سر سخت ، فرماندهی یک پایگاه کوچک و تبدیل آن به پایگاهی بزرگ و غیر قابل نفوذ و سپس اجرای حملات علیه دشمنان خود . کنترل مستقیم قهرمانان خود ، ایجاد اتحادی مرگبار با دوستان خود و رقابت برای دریافت پاداش در بازی .

Call of Duty: Heroes android game

 توجه داشته باشید که این برنامه نیاز به اتصال اینترنت دارد ، این بازی شامل ویژگی های اجتماعی است که به شما اجازه ی اتصال و بازی با دوستان خود را می دهد .
ویژگی های بازی Call of Duty : Heroes :
بدست گرفتن کنترل قهرمانان خود ؛ هر قهرمان دارای سیستم منحصر به فرد خود است
آموزش و ایجاد تخصص در ارتش خود با استفاده از واحدها بصورت مستقیم
باز کردن هواپیماهای بدون سرنشین ، پهباد ، بسته مراقبتی ، توپچی هلیکوپتر برای نابودی دشمنان
ساخت و ارتقاء پایگاه خود با سلاح های نگهبانی ، نگهبانی ، برج ، خمپاره انداز ، معادن و بیش از ۳۰ سازه
دفاع از پایگاه خود در برابر مهاجمان و رفتن به حالت تهاجمی به ۳ حالت تهاجمی مختلف
تشکیل تیم و ایجاد اتحاد با دوستان خود ، اهدای سرباز به آنان و شکست دشمنان

منبع : دانلود بازی کال اف دیوتی Call Of Duty : Heroes 4.5.0 اندروید

تصاویری از درخت و میوه بادام هندی

بازدید

۲۱ام آبان ۱۳۹۶

درخت و میوه بادام هندی

میوهٔ حقیقی دراین درخت محتوی مغز یعنی قسمت خوراکی میوه می باشد. میوه دارای قسمتی لوبیایی شکل، و در انتها نسبتاً طویل و متورم است که در داخل این برآمدگی مغز یا قسمت خوراکی میوه قرار دارد که پس ازرسیدن کامل میوه و برداشت بایستی مغز میوه را برای عرضه به بازار از پوست آن جدا بنمایند.
مغز بادام هندی که دارای مقدار زیادی چربی می باشد خیلی زود تند و فاسد می گردد یعنی چربی آن درمجاورت اکسیژن هوا اکسید می شود.نام دیگر بادام هندی میوه کاشو می باشد.

تصاویری از درخت و میوه بادام هندی

منبع : تصاویری از درخت و میوه بادام هندی

تصاویری از درخت و میوه بادام هندی

صفحه 20 از 451« بعدی...10...1819202122...304050...قبلی »